00 MISC01: Espinoza v Plascencia02: Valdez v Marciel03 Geschke v Connor04 Johnson v Stubblefield05 Bonini v Smith06 Trujillo v Cox07 White v Eisenbraun08 Hoogeboom v Montoya09 Maronek v Watson